Etap IO projekcieCele i korzyści

Cele i korzyści ekologiczne:

 • Modernizacja oczyszczalni wyeliminuje zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków – zawierających  ponadnormatywny ładunek azotu i fosforu – do rzeki Wisły. Realizacja inwestycji umożliwi zatem spełnienie  wymogów unijnych w zakresie  ochrony środowiska, tj. osiągnięcie efektu ekologicznego  polegającego na spełnieniu przez oczyszczone ścieki wymagań Dyrektywy 91/271/EWG.
 • Projekt zmniejszy zagrożenie dla środowiska naturalnego wynikające z odprowadzania do Wisły ścieków oczyszczonych o parametrach niezgodnych z przepisami.
 • Od początku 2005 r. oczyszczalnia funkcjonuje bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego. Brak inwestycji skutkowałby koniecznością zapłaty naliczonych, a obecnie odroczonych kar i opłat środowiskowych, wraz z odsetkami.
 • Zmniejszony zostanie ładunek biogenów wprowadzonych do wód powierzchniowych.
 • Nowa technologia suszenia osadów zmniejszy ilość odpadów stałych z oczyszczalni, które wymagają utylizacji – dzięki czemu spadnie wtórna emisja spalin.
 • Hermetyzacja urządzeń  ograniczy emisję zanieczyszczeń powietrza i hałasu z oczyszczalni i pompowni.
 • Uciążliwa dla mieszkańców emisja odoru zostanie zlikwidowana.
 • Zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych Płocka i okolic.

 

Cele i korzyści społeczne:

 • Poprawa stanu wody rzeki Wisły;
 • Wdrożenie prawa wspólnotowego w zakresie infrastruktury ochrony środowiska celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.
 • Projekt przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych, osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm odnoszących się do gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy.

Z efektu ekologicznego inwestycji godnej XXI wieku korzystać będą kolejne pokolenia!