Etap IO projekcieOgólne Informacje

Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.  realizują projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Kolejne rozszerzenie projektu

8 lipca 2014 roku Zarząd Spółki „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał aneks do umowy o dofinansowanie na kolejne rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Po rozszerzeniu poszczególne wartości dla Projektu przedstawiają się następująco:

 • Wartość Projektu: 184 206 829,32 PLN
 • Koszty kwalifikowane: 147 758 532,72 PLN
 • Kwota dotacji: 84 839 255,52 PLN

Rozszerzenie zakresu robót dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn.:

– Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody w Płocku.

Rozszerzenie projektu
31 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał aneks do umowy o dofinansowanie na rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Po rozszerzeniu poszczególne wartości dla Projektu przedstawiają się następująco:

 • Wartość Projektu: 178 093 676,06 PLN
 • Koszty kwalifikowane: 141 844 432,68 PLN
 • Kwota dotacji: 74 113 006,85 PLN

W ramach rozszerzenia wykorzystano oszczędności powstałe w ramach realizacji I etapu Projektu w kwocie ok. 38 mln zł. Rozszerzenie zakresu robót dotyczy nowych zadań inwestycyjnych:

 • Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej
 • Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka, etap 2.

Umowa o dofinansowanie

W dniu 29.03.2010 r. Zarząd Spółki „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-160/09-00 dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Planowany całkowity koszt Projektu wynosił 175 514 367 zł (w tym koszty kwalifikowane – 140 187 803 zł). Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną dla Projektu 29 marca 2010 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, udział środków z Funduszu Spójności wyniesie nie więcej niż 76 405 156,39 zł.

W ramach umowy wykonano następujące zadania:

 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, etap I
 • Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku,
 • Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku,
 • Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P5,
 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, etap II,
 • III etap przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie –  dostawa wraz   z instalacją urządzeń dla suszarni osadu,