Etap IO projekcieZadania rozszerzenia projektu

W ramach umowy o dofinansowanie wykonano już następujące zadania:

1. W sierpniu 2104 zakończono zadanie pn.: „Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej”. Koszt renowacji (metodą bezwykopową i tradycyjną) dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych DN 500 o łącznej długości ok. 2550 mb wyniosła ponad 4,2 mln zł netto. Rurociągi te tłoczą ścieki między dwoma obiektami podlegającymi modernizacji w ramach I etapu Projektu tj. z głównej przepompowni ścieków w Płocku przy ul. Jasnej, obsługującej 90% terenu Aglomeracji Płocka, do oczyszczalni ścieków w Maszewie.

2. W maju 2015 zakończono realizację zadania: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka, etap 2”.
Z powodu braku rozdzielczego systemu kanalizacji w obszarze osiedli śródmiejskich w Płocku (Stare Miasto, Kolegialna, Kochanowskiego, Tysiąclecia, Wyszogrodzka, częściowo osiedle Dobrzyńska) ścieki deszczowe (głównie z odwodnienia dróg i parkingów, dachów i powierzchni utwardzonych), spływają do kanalizacji ogólnospławnej i poprzez przepompownię przy ul. Jasnej tłoczone są do oczyszczalni ścieków w Maszewie. W trakcie występowania obfitych opadów, dochodzi do lokalnych podtopień ulic i piwnic domów. W takich przypadkach również przepompownia przy ul. Jasnej i oczyszczalnia w Maszewie zalewane są nadmierną ilością dopływających ścieków deszczowych, co stwarza zakłócenia w prawidłowej pracy obu obiektów.
Drugi etap rozdziału kanalizacji ogólnospławnej stanowi zakończenie systemu odbioru i oczyszczania ścieków deszczowych, a jego realizacja umożliwi włączenie istniejących kanałów deszczowych w ulicy Kolegialnej i Kwiatka i pozwoli na odwodnienie zlewni znacznej części Starego Miasta.
Koszt inwestycji wyniósł ponad 27,9 mln zł netto i swoim zakresem objął budowę kanalizacji deszczowej na 2 odcinkach:
• w ul. Polnej, Kobylińskiego do skrzyżowania z ul. Topolową:– kanał główny o średnicy 1600 mm wraz z podłączeniami o długości ok. 1,34 km
• w ul. Topolowej, Kazimierza Wielkiego i Nowowiejskiego:– kanał główny o średnicy 1400 mm wraz z podłączeniami o długości ok.1,14 km

Zadanie w trakcie realizacji:

3. Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody w Płocku

Pompownia II stopnia znajduje sie na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Podolszyce”, zlokalizowanej przy ulicy Górnej w Płocku. Z technologicznego punktu widzenia, pompownia stanowi ostatni element stacji przed podaniem uzdatnionej wody do miejskiej sieci wodociągowej, zapewniając tym samym odpowiednie ciśnienie u wszystkich użytkowników systemu.
Zakres modernizacji obejmie wymianę pomp o wysokiej sprawności wraz z falownikami. Pozwoli to na utrzymanie stałego ciśnienia wody w sieci i optymalizację zużycia energii. W ramach zadania zostanie zrealizowana m.in.: przebudowa niezbędnych instalacji wentylacyjnych i elektrycznych, elementów konstrukcyjnych wewnątrz obiektu oraz termomodernizacja budynku przepompowni. Wymiana starych rurociągów i armatury z napędami elektrycznymi oraz przepływomierzy elektromagnetycznych i przetworników ciśnienia, umożliwi na pełną kontrolę procesu. Powstanie w pełni automatyczny, sterowany i monitorowany komputerowo system kontroli.
Pompownia wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody w Płocku stanowi bardzo istotny element systemu wodno-ściekowego funkcjonującego na terenie gminy. Wykonanie opisanej modernizacji jest niezbędne z punktu widzenia prawidłowej realizacji celów podstawowej działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, takich jak zapewnienie mieszkańcom miasta Płocka właściwych warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, zagwarantowanie ciągłości i niezbędnej ilości dostaw wody z uwzględnieniem wymagań jakościowych, ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

Przewidywana wartość inwestycji to kwota około 8 mln zł netto.