Etap 2O projekcieOgólne Informacje

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.  realizują projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”, który jest kontynuacją I etapu, realizowanego w latach 2010-2013.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Inwestycja będzie realizowana w latach 2013 – 2015 i pozwoli na dostosowanie gospodarki ściekowej do wymogów unijnych oraz przyczyni się wypełnienia zobowiązań Polski wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.  Projekt wpłynie na efektywne i sprawne funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego w mieście oraz właściwe oczyszczanie ścieków powstających w aglomeracji Płock.

Umowa o dofinansowanie
Całkowity koszt projektu wynosi 54 909 967,26 zł (w tym koszty kwalifikowane 44 565 850, 61 zł). Umowę o dofinansowanie Projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano w dniu 23 stycznia 2013 r. Kwota dofinansowania wyniesie nie więcej niż 24 156 696,49 złotych.

Rozszerzenie projektu
28 maja 2014 roku „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, podpisały aneks do Umowy o dofinansowanie z dnia 23 stycznia 2013 roku na rozszerzenie zakresu rzeczowego realizowanego Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Po rozszerzeniu poszczególne wartości dla Projektu przedstawiają się następująco:
Wartość Projektu: 45.949.557,37 PLN
Koszty kwalifikowane: 37.264.124,74 PLN
Kwota dotacji: 21.608 348,02 PLN
Rozszerzenie zakresu robót dotyczy zadań inwestycyjnych:
● Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisły
● Budowa stacji odbioru i magazynowania odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie
● Zakup ładowarki kołowej do załadunku odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie
● Zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji
● Zakup samochodu do inspekcji TV
Ponadto przedłużono termin kwalifikowalności wydatków oraz uzyskania i potwierdzenia efektu ekologicznego z dnia 30.06.2015 roku na dzień 30.09.2015 roku..