Etap 2O projekcieZadania projektu

W ramach umowy o dofinansowanie wykonane zostaną następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry-Ciechomice poprzez:

  • wybudowanie ok. 18,5 km sieci kanalizacji sanitarnej,
  • budowę 11 szt. przepompowni,
  • podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji (przykanaliki od kanału ulicznego do pierwszej studzienki znajdującej się na terenie posesji w odległości ok. 2 m od granicy działki).
  • do miejskiej sieci kanalizacyjnej planowane jest podłączenie 1450 osób. Zadanie obejmuje swoim zakresem ulice: Ciechomicka, Jeziorna, Janówek, Tęczowa, Ziołowa, Miętowa, Rumiankowa, Lawendowa, Herbaciana, Browarna, Chmielowa, Ciechomskiego, Semestralna, Pedagogiczna, Edukacyjna, Nauczycielska, Wakacyjna, Łącka, Góry,  Nowoosiedlowa,  Przyszkolna.

Wartość robót budowlanych – 11,1 mln zł. netto.

 

2. Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka poprzez:

  • likwidację oczyszczalni ścieków Radziwie i Góry,
  • budowę przepompowni ścieków na osiedlu Góry wraz z przewodem tłocznym do      przepompowni Radziwie,
  • budowę przepompowni ścieków na osiedlu Radziwie z przewodem tłocznym pod dnem  Wisły do oczyszczalni Maszewo (ok. 7 km przewodu tłocznego).

Wartość robót budowlanych – 7,3 mln zł. netto.

3. Zakup samochodu specjalnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, który przyczyni się między innymi do poprawy skuteczności czyszczenia sieci a także do zmniejszenia ilości odpadów technologicznych w przepompowni i oczyszczalni ścieków.

Wartość zadania – 2,4 mln zł. netto.