Etap 2O projekcieZadania rozszerzenia projektu

1. Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni w Maszewie do Wisły
Zadanie polega na przebudowie istniejącego kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni ścieków dla miasta Płocka w Maszewie nad Wisłą. Istniejący kanał o długości ok. 240 m jest w złym stanie technicznym i ze względu na duży spadek posiada 13 komór przepadowych w konstrukcji żelbetowej. Zmiana w zagospodarowaniu terenu polegać będzie na wykonaniu dwóch równolegle biegnących kanałów o średnicy DN 500 mm z polietylenu SDR11 o długości ok. 552,3 m łącznie, metodą przewiertu sterowanego (HDD). W celu połączenia projektowanego kanału z istniejącym, wybudowane zostaną 3 komory żelbetowe wraz z kanałami o średnicy DN 800 mm o łącznej długości ok. 30 m, wykonanymi metodą tradycyjną wykopu otwartego. Po dokonaniu całkowitego wyłączenia z eksploatacji istniejącego kanału, konieczny będzie demontaż płyt stropowych 13 istniejących komór, zasypanie ich piaskiem oraz zamulenie odcinków kanału między nimi za pomocą pianobetonu.
Szacunkowa wartość przebudowy wyniesie ok. 2,3 mln zł netto.

2. Budowa stacji odbioru i magazynowania odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie
W ramach zadania planowane jest wykonanie następujących inwestycji:

  • Budowa hali magazynowej o powierzchni ok. 1500 m2, służącej do odbioru i magazynowania osadu ściekowego ze stacji odwadniania oraz suszarni osadu do czasu zgromadzenia partii transportowej osadu. Hala będzie znajdowała się bliskim sąsiedztwie stacji odwadniania oraz suszarni osadu. Konstrukcja hali pozwoli na zabezpieczenie osadu odwodnionego oraz wysuszonego przed ponownym uwodnieniem. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości osadu zostanie on załadowany na środki transportu i wywieziony do utylizacji.
  • Budowa wiaty magazynowej o powierzchni ok. 1200 m2, służącej do magazynowania odwodnionego piasku z piaskownika oraz odwodnionych i sprasowanych skratek do czasu zgromadzenia partii transportowej.
  • Dostawa i montaż wagi samochodowej o długości 18 m i nośności 60 T, przeznaczonej do ważenia środków transportu wywożących skratki, osady odwodnione oraz wysuszone ściekowe powstające na oczyszczalni ścieków w Maszewie.

Szacunkowa wartość zadania wynosi około 5,0 mln zł netto.
Realizacja w/w zadania umożliwi i usprawni prowadzenie gospodarki osadowej i odpadowej na terenie oczyszczalni w sposób zgodny z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska oraz podniesie efektywność i bezpieczeństwo pracy obiektów wybudowanych w ramach dofinansowanego już projektu.