Etap 3O projekcieCele i korzyści

  • Eliminacja lokalnych podstopień ulic i piwnic posesji w rejonach objętych Projektem (Stare Miasto, osiedle Skarpa)
  • Zapewnienie możliwości przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej mieszkańców osiedli Borowiczki i Parcele
  • Poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców Płocka
  • Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych
  • Poprawa stanu środowiska naturalnego czystości wód i gleby
  • Osiągnięcie polskich i europejskich norm odnoszących się do gospodarki ściekowej na obszarze gminy.