Etap 3O projekcieOgólne informacje

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.  realizują projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”, który jest kontynuacją I i II etapu, realizowanego w latach 2013-2015.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Inwestycja będzie realizowana do końca 2015 i pozwoli na dostosowanie gospodarki ściekowej do wymogów unijnych.  Projekt wpłynie na efektywne i sprawne funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego w mieście oraz właściwe oczyszczanie ścieków powstających w aglomeracji Płock.

Umowa o dofinansowanie

15 grudnia 2014 roku Zarząd Spółki ,,Wodociągów Płockich” Sp. z o. o. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-069/14-00 dla Projektu ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Przewidywany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 42.413.761,60 zł, i obejmuje koszty kwalifikowane w kwocie 34.681.098,67 zł. Udział środków z Funduszu Spójności wyniesie nie więcej niż 21.587.423,28 zł.