Etap 3O projekcieZadania rozszerzenia projektu

1. Przebudowa kolektora ściekowego „F” metodą bezwykopową
Koszt przebudowy kolektora ściekowego „F” metodą bezwykopową wraz renowacją i wymianą studni wynosi 14.967.998,70 zł netto

2. Dostawa rur dla zadania: Modernizacja sieci wodociągowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody
Zakres zadania obejmuje przebudowę dwóch rurociągów DN600 (żeliwny i stalowy) położonych na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku. Wykonanie modernizacji rurociągu DN600 z żeliwa szarego, położonego od strony zachodniej, dotyczy odcinka o długości ok. 312 mb, którą planuje się zrealizować poprzez zastosowanie rury DN400 z żeliwa sferoidalnego. Natomiast modernizacja drugiego rurociągu DN600 ze stali, położonego od strony wschodniej, dotyczy odcinka o długości ok. 456 mb i jest planowana do zrealizowania z rur DN500 z żeliwa sferoidalnego łączonych kielichowo. Koszt dostawy rur kielichowych oraz kształtek z żeliwa sferoidalnego to kwota 486.520,00 zł netto. Prace budowlane związane z przygotowaniem placu budowy i montażem rurociągów będą wykonywane siłami własnymi Spółki.

3. Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody
W działaniach eksploatacyjnych Spółki zastosowanie monitoringu oraz czyszczenie sieci z systemem recyklingu wody nabrało dużego znaczenia i przyczyniło się do poprawy warunków pracy całej sieci kanalizacyjnej. Zakup samochodu pozwala skutecznie zapobiegać zakłóceniom w pracy sieci sanitarnej, a także zmniejszać ilość odpadów technologicznych powstających w przepompowni oraz na oczyszczalni ścieków w Maszewie.
Koszt dostawy samochodu – 1.680.000,00 zł netto.