Linki

„Wodocią…gi Pł‚ockie” Sp. z o.o. – www.wodociagi.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Środowiska – www.ms.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Ś›rodowiska i Gospodarki Wodnej – www.nfosigw.gov.pl
Fundusz Spójnoś›ci – www.funduszspojnosci.gov.pl
Komisja Europejska – www.ec.europa.eu
Komisja Europejska – reprezentacja w Polsce – www.ec.europa.eu/polska/index_pl.htm
Dziennik Urzę™dowy Unii Europejskiej – www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
Ministerstwo Gospodarki – www.mgip.gov.pl
Ministerstwo Finansów – www.mofnet.gov.pl
Ministerstwo Transportu i Budownictwa – www.puwn.pl/mintr.htm