31.12.2015 r.

Zakończenie działań będących w zakresie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”, będącego kontynuacją poprzednich etapów, realizowanych w latach 2013-2015.  Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  Okres trwałości ww. projektu obowiązuje do 05.04.2021 r.