1 sierpnia 2017 r.

Podpisanie umowy nr JRP/FS/1/K/2017 na realizację zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w centrum miasta Płocka wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej”.