20 września 2022 r.

Podpisanie Aneksu nr 6 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” w wyniku którego w ramach powstałych oszczędności rozszerzono zakres rzeczowy przedsięwzięcia o nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i w Pl. Dąbrowskiego”.