23 czerwca 2023 r.

Podpisanie podsumowującego Aneksu nr 7 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”, w wyniku którego wykazano ostateczną całkowitą wartość oraz końcowy termin przedsięwzięcia, a także zaktualizowano osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu.