O nas


Jednostka Realizująca Projekt (JRP) została powołana w dniu 05.10.2016 r. Uchwałą nr 124/2087/Z/2016 w celu sprawowania nadzoru nad realizacją Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) nadzoruje realizację Projektu oraz zgodność prowadzonych działań z aktualnymi przepisami.

Zgodnie z unijnymi wymaganiami JRP odpowiada za: 

 • opracowanie wniosku aplikacyjnego o uzyskanie dofinansowania Projektu z Funduszu Spójności wraz z niezbędnymi dokumentami,
 • przygotowanie projektów: uchwał, zarządzeń oraz dokumentów prawnych potrzebnych do realizacji Projektu,
 • nadzór nad powołaniem i pracami komisji przetargowych,
 • prawidłowe przeprowadzenie postępowań przetargowych,
 • przygotowanie raportów oraz sprawozdań dla Instytucji Zarządzającej,
 • aktualizację załączników do Umowy o dofinansowanie Projektu,
 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej i majątkowej,
 • opracowanie oraz weryfikację dokumentacji technicznej, kontraktów,
 • nadzór nad realizacją prac budowlanych,
 • współpracę z wykonawcami kontraktów oraz Inżynierem Budowy,
 • prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych.