Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia i ul. Bielskiej.

Dnia 21 stycznia 2019 roku został ogłoszony przetarg dla zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową
w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”.
Otwarcie ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców odbyło się zgodnie z planem. Najlepiej przygotowaną okazała się oferta konsorcjum firm, którego Liderem jest „Firma Remontowo-Budowlana LIPOWSKI Sp. J. Grzegorz Lipowski”  wraz z Partnerami – firmą „JARMAR Sp. z o.o.” oraz „Zielony Ogród Sp. z o.o.”, opiewała na kwotę 14 139 300,25 zł (brutto).

Był to pierwszy przetarg ogłoszony metodą elektroniczną i zakończył się pozytywnym efektem. W powyższym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy, ofertę wybrano na podstawie kryteriów tj. okres gwarancji jaki udzieli Wykonawca na wykonaną pracę oraz kwota na jaką wycenił przygotowany przez Zamawiającego Przedmiar Robót. Zaplanowane prace są konieczne do wykonania, ponieważ podczas kontroli istniejących kanałów na terenie miasta Płocka stwierdzono, że są one w złym stanie technicznym. Liczne ubytki, pęknięcia oraz zbyt długi okres eksploatacji powodują częste awarie, straty wody oraz zakłócenia w ruchu drogowym. Dodatkowo kanały ogólnospławne w ul. Tysiąclecia mają zbyt małą średnicę i przepustowość, aby odbierać ścieki sanitarne i deszczowe z tak dużego obszaru, co powoduje znaczne ich obciążenie w porze deszczowej.

Zakres robót obejmuje wybudowanie kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,5 km, a także przebudowę kanalizacji sanitarnej na długości ok. 0,85 km i budowę wodociągu długości ok. 0,8 km.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem spisanym między Miejskim Zarządem Dróg a Spółką Wodociągi Płockie, przewidziano również do wykonania prace z branży drogowej w zakresie ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia. Wszelkie utrudnienia komunikacyjne spowodowane prowadzeniem prac budowlanych w zakresie ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i Tysiąclecia będą trwały do końca grudnia bieżącego roku.