Aktualności


Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w dniu 25 maja 2018 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o. zakończyła i rozliczyła Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap IV”, czego potwierdzeniem jest akceptacja w dniu 15.09.2023 r. końcowego Wniosku o płatność.

Dzień 15.09.2023 r., stanowi datę zakończenia projektu, od której liczony jest okres trwałości.

Pojęcie trwałości zostało zdefiniowane w Rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i stanowi, że w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI (Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne), jeżeli w okresie pięciu lat, zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:

  1. pierwszy z nich ma miejsce, gdy nastąpi zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
  2. po drugie, do złamania trwałości może dojść w sytuacji, gdy nastąpi zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści; zmiana własności elementu infrastruktury rozumiana jest jako rozporządzenie prawem własności do tej infrastruktury;
  3. po trzecie, do złamania trwałości może dojść w sytuacji, gdy nastąpi istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.