Kalendarium


Lata 2015 - 2023
15 września 2023 r.
Zakończenie realizacji Projektu, czego potwierdzeniem jest akceptacja w dniu 15.09.2023 r. końcowego Wniosku o płatność oraz rozpoczęcie pięcioletniego okresu trwałości.
23 czerwca 2023 r.
Podpisanie podsumowującego Aneksu nr 7 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”, w wyniku którego wykazano ostateczną całkowitą wartość oraz końcowy termin przedsięwzięcia, a także zaktualizowano osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu.
20 września 2022 r.
Podpisanie Aneksu nr 6 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” w wyniku którego w ramach powstałych oszczędności rozszerzono zakres rzeczowy przedsięwzięcia o nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i w Pl. Dąbrowskiego”.
28 kwietnia 2022 r.
Podpisanie Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”.
23 listopada 2021 r.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/5/K/2021 na wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach realizowanego Projektu.
2 listopada 2021 r.
Podpisanie Aneksu nr 4 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”.
29 październik 2021r
Podpisanie umowy nr JRP/FS/4/K/2021 na wykonanie dla zadania pn.: „Przebudowa rurociągu magistralnego dn600 do osiedla „Podolszyce” metodą bezwykopową w Płocku”.
3 września 2021 r.
Unieważnienie  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa wodociągu magistralnego dn600 do osiedla „Podolszyce” metodą bezwykopową w Płocku”.
27 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa przepompowni „Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej   Planowane otwarcie ofert – w dniu 29 września 2021 r.
24 sierpnia 2021 r.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/2/K/2021 na wykonanie dla zadania pn.: „Budowa wodociągu DN450 przy Al. Piłsudskiego i w ul. Wyszogrodzkiej w Płocku”.
29 lipca 2021 r.
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa wodociągu magistralnego dn600 do osiedla „Podolszyce” metodą bezwykopową w Płocku” Planowane otwarcie ofert – w dniu 3 września 2021 r.
23 lipca 2021 r.
Podpisanie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0036/17-03 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” nr POIS.02.03.00-00-0036/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochron środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
22 czerwca 2021 r.
Spółka ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa wodociągu DN450 przy Al. Piłsudskiego i w ul. Wyszogrodzkiej w Płocku”. Planowane otwarcie ofert – 23 lipca 2021 r.
30 kwietnia 2021 r.
W ramach Programu priorytetowego 5.4. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”, w dniu 30.04.2021 r. Spółka podpisała umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki inwestycyjnej.
28 stycznia 2021 r.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/1/K/2021 na usługę dla zadania: „Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 z osadów".
24 listopada 2020 r.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/3/K/2020 na wykonanie zadania: "Przebudowa ujęcia powierzchniowego "Grabówka" w Płocku".
2 listopada 2020 r.
Spółka ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn.: „Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 z osadów".
22 października 2020 r.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/K/2/2020 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego dla zadania: „Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku”.
2 września 2020 r.
Spółka ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku. Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą – listopad 2020 r.
27 kwietnia 2020 r.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/K/1/2020 na wykonanie zadania pn. Przebudowa rurociągów wody surowej dn800 oraz dn500 z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka” metodą bezwykopową w Płocku”.
10 stycznia 2020 r.
Podpisanie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0036/17-02 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” nr POIS.02.03.00-00-0036/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochron środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
10 grudnia 2019 r.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/4/K/2019 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych C, D, G2 w Płocku”.
27 czerwca 2019 r.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/3/K/2019 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku”.
23 maja 2019 r.
Podpisanie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0036/17-01 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” nr POIS.02.03.00-00-0036/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochron środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
17 maja 2019 r.
podpisanie umowy nr JRP/FS/K/2/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej w Płocku”.
16 kwietnia 2019 r.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/K/1/2019 na wykonanie zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarna i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”.
8 marca 2019 r.
podpisanie Umowy o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”.
25 maja 2018 r.
Podpisanie umowy o dofinasowanie nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” nr POIS.02.03.00-00-0036/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
23 maja 2018 r.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/2/K/2018 na wykonanie zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. 3 Maja i w ul. Pięknej wraz z rozbudową ul. 3 Maja oraz budową łącznika od Al. St. Jachowicza do ul. 3 Maja”.
19 marca 2018 r.
Podpisanie kontraktu nr JRP/FS/1/K/2018 na roboty budowlane dla zadania: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Al. F. Kobylińskiego i w Al. P. Nowaka wraz z budową wodociągu w Al. P. Nowaka (dawna Al. Spacerowa).
1 sierpnia 2017 r.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/1/K/2017 na realizację zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w centrum miasta Płocka wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej”.
16 lipca 2015 r.
Podpisanie Umowy nr 23/TT/2015 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarna i deszczową w centrum Płocka, w ulicach 1-go Maja i Harc. A. Gradowskiego”.