Informacje ogólne


Umowa o dofinansowanie

W dniu 25 maja 2018 roku Spółka „Wodociągi Płockie” podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Jest to kolejny etap wykorzystania dotacji unijnych. Spółka z sukcesem zrealizowała w okresie programowania 2007 – 2013 trzy projekty w zakresie gospodarki ściekowej, które również uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 134,4 mln zł. W pełni zaangażowani pracownicy Spółki chętnie prowadzą Projekt będący przedmiotem powyższej umowy. W pierwszych trzech etapach chodziło przede wszystkim o budowę i modernizację instalacji technologicznych oczyszczalni, jednakże dzięki dofinansowaniu unijnemu aktualnie staramy się realizować zadania z zakresu wymiany i usprawnienia zarówno sieci kanalizacyjnej, jak i wodociągowej. Głównym celem realizacji zadań wynikających z Projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

Rozszerzenie Projektu

W dniu 20 września 2022 r. Spółka „Wodociągi Płockie” podpisała Aneks nr 6 do Umowę o dofinansowanie w ramach którego rozszerzono zakres rzeczowy Projektu o nowe zadanie, polegające na przebudowie kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i w Pl. Dąbrowskiego.

Aktualnie całkowity koszt Projektu wyniesie 137,8 mln zł, a kwota dofinansowania z Funduszu Spójności nie przekroczy 69,8 mln zł.

Do dnia dzisiejszego Spółka z sukcesem zakończyła realizację następujących inwestycji:

 1. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ulicach 1-go Maja i Harc. Ant. Gradowskiego
 2. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej
 3. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w Al. F. Kobylińskiego i w Al. P. Nowaka wraz z budową wodociągu w Al. P. Nowaka
 4. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. 3 Maja  oraz w ul. Pięknej
 5. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Tysiąclecia
 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej
 7. Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1
 8. Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych C, D, G2
 9. „Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 z osadów”
 10. Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku
 11. Przebudowa rurociągu wody surowej DN800 oraz DN500 z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka” metodą bezwykopową w Płocku
 12. Nadzór inwestorski i autorski dla zadania: „Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku

Podpisanie umowy o dofinansowanie w formie pożyczki

Na pokrycie wkładu własnego w Projekcie, Spółka pozyskała środki z preferencyjnie oprocentowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 1.1.2 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 2) Współfinansowanie Projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.  Umowa o dofinansowanie w formie pożyczki została podpisana w dniu 8 marca 2019 roku. Planowana spłata pożyczki nastąpi w latach 2024-2032.

Cele i korzyści Projektu

Wodociągi Płockie dążą do uzyskania maksymalnych korzyści wynikających z realizacji zadań w zakresie Projektu. Zasadniczym celem inwestycji jest poprawa stanu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Płock. Głównym niedoborem systemu wodociągowego jest zły stan techniczny części przewodów i obiektów punktowych. Efektem są straty wody w sieci spowodowane awaryjnością systemu. Mimo prowadzonych sukcesywnie napraw, nadal znajdują się odcinki sieci, które należy wymienić, a także obiekty punktowe wymagające przebudowy. Niestety na terenie miasta brakuje również odpowiedniego systemu kanalizacji rozdzielczej, w dalszym ciągu funkcjonuje sieć ogólnospławna o długości ponad 37 km. Stanowi to istotny problem, ponieważ ścieki dopływające do oczyszczalni miejskiej z terenów uzbrojonych w kanalizację ogólnospławną, w której natężenie przepływu jest ciągle zmienne w zależności od warunków atmosferycznych, powoduje zaburzenia pracy oczyszczalni ścieków. Ponadto są obszary, gdzie mieszkańcy nie są podłączeni do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Wykonując przedmiot umowy dążymy do poprawy infrastruktury podziemnej będącej w majątku Wodociągów Płockich, w związku z tym efektem końcowym będzie uzyskanie znacznej poprawy jakości wody w Wiśle. Dzięki realizacji Projektu Spółka będzie mogła dostarczyć mieszkańcom wodę zaklasyfikowaną do najwyższej grupy pod względem jakości, a także podłączymy około 40 nowych osób do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

HARMONOGRAM PROJEKTU PN.:
„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
NA TERENIE MIASTA PŁOCKA, ETAP IV”