Informacje ogólne


„Wodociągi Płockie” Sp. z o. o.  zrealizowała Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II Osi Priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 została podpisana w dniu 25 maja 2018 roku.

W ramach Umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00, podpisanej w dniu 25 maja 2018 roku zrealizowano następujące inwestycje:

 1. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ulicach 1 Maja i Harc. A. Gradowskiego
 2. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej
 3. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w Al. F. Kobylińskiego i w Al. P. Nowaka
 4. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. 3 Maja  oraz w ul. Pięknej
 5. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Tysiąclecia
 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej
 7. Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1
 8. Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych C, D, G2
 9. Przebudowa przepompowni „Andoria” w Płocku przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej
 10. Likwidacja lagun osadowych na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie
 11. Przebudowa rurociągu wody surowej DN800 oraz DN500 z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka” metodą bezwykopową w Płocku
 12. Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku
 13. Przebudowa rurociągu wody surowej DN800 oraz DN500 z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka” metodą bezwykopową w Płocku
 14. Przebudowa wodociągu magistralnego dn600 do osiedla „Podolszyce” metodą bezwykopową w Płocku
 15. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. gen. T. Kościuszki i w pl. gen. J. Dąbrowskiego

Na pokrycie wkładu własnego w Projekcie, Spółka pozyskała środki z preferencyjnie oprocentowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 1.1.2 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 2) Współfinansowanie Projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.  Umowa o dofinansowanie w formie pożyczki została podpisana w dniu 8 marca 2019 roku. Planowana spłata pożyczki nastąpi w latach 2024-2032.

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 137 986 216,76 zł, obejmował koszty kwalifikowane w kwocie 109 560 121,33 zł. Udział środków z Funduszu Spójności wynosi 69 844 577,35 zł.

Zasadniczym celem inwestycji była poprawa stanu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Płock oraz podłączenie nowych mieszkańców do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Wykonując przedmiot umowy dokonano poprawy infrastruktury podziemnej będącej w majątku Wodociągów Płockich, w związku z tym efektem końcowym będzie uzyskanie znacznej poprawy jakości wody w Wiśle. Dzięki realizacji Projektu Spółka będzie mogła dostarczyć mieszkańcom wodę zaklasyfikowaną do najwyższej grupy pod względem jakości.