Rozdział kanalizacji ogólnospławnej wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej


W kwietniu 2018 roku zakończono roboty budowlane dla zadania „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w centrum miasta Płocka wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej”. Była to kontynuacja podjętych w latach 2014-2020 działań w zakresie rozdziału kanalizacji w centrum miasta. Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm: HYDROPOL Sp. z o. o. (Lider) oraz Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane WASKOP (Partner). Wartość robót wykonanych w zakresie finansowanym przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. wyniosła 1 654 404,80 zł netto (2 034 917,90 zł brutto), natomiast roboty drogowe o wartości 328 652,00 zł netto (404 241,96 zł brutto) zostały sfinansowane przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku. Zakres zadania obejmował rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową oraz kanalizację sanitarną. Jednocześnie dodatkowo w ramach kontraktu zostało przebudowane 400 m wodociągu żeliwnego wraz z przyłączami do poszczególnych posesji. Nowo powstała kanalizacja deszczowa długości ponad 600 m została włączona do wykonanej w poprzednich etapach kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza i Nowowiejskiego. W trakcie realizacji inwestycji powstały również nowe nawierzchnie jezdni i chodniki. Ulica Ostatnia została włączona do ruchu na koniec 2017 r.