„Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 z osadów”


Zarząd Spółki „Wodociągi Płockie” w dniu 28 stycznia 2021 r. podpisał na realizację zadania „Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 z osadów”  umowę nr JRP/FS/1/K/2021 z Konsorcjum Wykonawców: Lider: Monika Zygmunt-Ogrodnik i Marian Ogrodnik prowadzący wspólnie działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą AGROMIL Monika Zygmunt-Ogrodnik Marian Ogrodnik s.c. oraz Partner: EKO – ERDE Sp. z o.o.

Wynagrodzenie umowne wynosi 5 335 200,00 zł netto (5 762 16,00 zł brutto).

Do dnia 30 listopada 2021 r. zostanie wykonana usługa opróżnienia z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych lagun nr 1 i nr 2, zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Maszewie.

W ramach usługi Wykonawca zapewni:

1) wydobycie osadów z lagun i załadunek na środki transportu podstawioną przez Wykonawcę ładowarką;
2) transport osadów ściekowych samochodowymi środkami transportu należącymi do Wykonawcy do miejsc zagospodarowania;
3) zagospodarowanie osadów zaproponowaną w ofercie metodą przetwarzania: odzysku lub unieszkodliwiania.