„Przebudowa rurociągów wody surowej dn800 oraz dn500 z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka” metodą bezwykopową w Płocku”


W dniu 11 lutego 2020 roku Spółka ogłosiła przetarg  na zadanie pn. „Przebudowa rurociągów wody surowej dn800 oraz dn500 z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka” metodą bezwykopową w Płocku” a w dniu 27 kwietnia 2020 r.  podpisano Umowę nr JRP/FS/1/K/2020 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Melioracyjnym „TOLOS” Piotr Walczak i wspólnicy Sp. K. Wynagrodzenie umowne netto to 7 755 120,00 zł (9 538 797,60 zł brutto)Zakres robót, zrealizowany w latach 2020-2021 obejmował przebudowę metodą bezwykopową istniejących odcinków; rurociągu wody surowej DN800 metodą reliningu i rurociągu DN500 metodą rękawa CIPP oraz infrastruktury powiązanej. Ponadto w zakresie inwestycji wybudowano „przepinkę” rurociągu DN500 z ujęcia wody „Borowiczki” do w/w rurociągu DN500 wraz z budową komory wodociągowej. Realizacja zadania polegała na  wykonaniu dokumentacji projektowej i robót budowlanych – formuła zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca, zgodnie z zawartą umową zrealizował przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych do 30 września 2021 r.
Rurociągi oraz „przepinka”, zlokalizowane są pomiędzy ujęciem wody powierzchniowej „Grabówka”, a Stacją Uzdatniania Wody w Płocku, w rejonie ulic: Grabówka, Ośnicka i Górna.

Mapa przebiegu inwestycji