Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej


12 marca 2019 roku został ogłoszony przetarg  dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej w Płocku”. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „WASKOP” Elżbieta Wasek. Wartość zamówienia zgodnie z ofertą miała wynieść 895 006,00 zł netto (1 100 857,38 zł brutto). W ramach zadania została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami o długości około 1,3 km (w tym około 650m sieci zostało dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap IV”). Zakres robót obejmował wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do budynków jednorodzinnych w ulicy Chełmińskiej i ulicy Bałtyckiej. „Wodociągi Płockie” poprzez realizację zadania umożliwiły korzystanie ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej około 40 mieszkańcom osiedla Borowiczki, lecz najbardziej istotnym aspektem jest niwelowanie zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikającego z odprowadzenia z terenów prywatnych do gruntu ścieków o parametrach niezgodnych z przepisami krajowymi i przepisami Unii Europejskiej. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku nastąpi wobec właściciela posesji obowiązek przyłączenia jej do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej należy wykonać bezzwłocznie jednak w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od wybudowania sieci. W przypadku stwierdzenia niewykonania w/w obowiązku Prezydent Miasta Płocka wyda decyzję administracyjną nakazującą wykonanie tego obowiązku. Spółka po zakończeniu realizacji Projektu zapewni bieżące zarządzanie majątkiem, w tym będzie pokrywać koszty związane z jego bieżącą eksploatacją i utrzymaniem. Prace zostały rozpoczęte w maju 2019 roku i były realizowane do października 2019 roku.