Nadzór inwestorski i autorski dla zadania: „Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku”


W dniu 30 września 2020 roku Spółka ogłosiła przetarg nieograniczony na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego dla zadania: „Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku”.

W ramach pełnienia nadzoru wykonawca sprawował w szczególności funkcje:
a) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu i zgodnie z zapisami   polskiego Prawa budowlanego,
b) Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie
z przepisami polskiego prawa,
c) Konsultanta świadczącego asystę techniczną i merytoryczną podczas realizacji inwestycji,
d) Podmiotu monitorującego przebieg inwestycji w okresie realizacji, uczestniczącego w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu, koordynującego proces inwestycyjny,
e) podmiotu zapewniającego nadzór autorski nad realizacją zadania.

W dniu 22 października 2020 r. została podpisana umowa nr JRP/FS/2/K/2020 r. z firmą AQUA S.A., ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań. Wynagrodzenie umowne netto wyniosło 840 000,00 zł (1 033 200 000,00 zł brutto). Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w zakresie usługi na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego do dnia 30 kwietnia 2022 r.