Strona główna

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI

            W ramach prowadzenia działań promocyjno – informacyjnych w dniu 12 września 2015 roku w galerii handlowej Wisła odbyło się spotkanie podsumowujące trójetapowy Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Wydarzenie poprowadził Mariusz Pogonowski, znany płocki aktor Teatru Dramatycznego. Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski wraz z Zarządem „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. przywitał mieszkańców oraz zaprosił do obejrzenia filmu o Projekcie: https://www.youtube.com/watch?v=R0nowtH4V4M. oraz prezentacji multimedialnej podsumowującej oraz przypominającej o wielkich ubiegłorocznych, ale również i trwających inwestycjach Spółki. W sobotnie popołudnie galeria Wisła była miejscem, gdzie zaprezentowano aktualny stan gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Płock. Przeprowadzono również rozmowy nt. Projektu z ekspertami Spółki ,,Wodociągi Płockie”: z Prezesem Zarządu – Markiem Naworskim, Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu – Małgorzatą Hermanowską oraz z Kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt – Marcinem Gańko. Ponadto przed galerią Wisła udostępniono wszystkim zainteresowanym – 2 samochody specjalistyczne do czyszczenia sieci kanalizacyjnej oraz samochód z możliwością telewizyjnej inspekcji sieci wraz z przykanalikami, które także zostały zakupione przy udziale środków pomocowych z Unii Europejskiej.

DSC_9112

DSC_9032

DSC_9308

DSC_9247

plakatplock-675x947


PODPISANIE UMÓW O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI

W dniu 10.09.2015 r. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dwie umowy o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięć pn.:

 • „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II” o wartości 6 mln zł.
 • „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III” o wartości 8 mln zł.

w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka Wodno-Ściekowa w aglomeracjach Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2016-2025 roku.

 DSC_0299

Od lewej Wiceprezes Zarządu „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. – Andrzej Wiśniewski, Prezes Zarządu „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. – Marek Naworski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW – Krystian Szczepański, Koordynator Projektu – Ewa Proniewicz


Cel osiągnięty!

,,Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. na finiszu unijnej inwestycji.

Dzięki uruchomieniu środków w ramach Funduszu Spójności otworzyły się nowe możliwości w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Dlatego w ostatnich latach, najważniejszym celem Spółki ,,Wodociągi Płockie” było pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej, a następnie efektywne oraz sprawne wykorzystywanie środków pomocowych. Po raz pierwszy „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z dotacji unijnych skorzystały w 2010 roku, realizując I etap projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka”, który już wkrótce zostanie zakończony. Nadszedł czas na krótkie przypomnienie oraz podsumowanie szeregu poczynionych inwestycji na przestrzeni kilku lat.

Głównym celem Spółki było i jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Płocka, prowadzącej do poprawy jakości środowiska w zakresie ochrony wód powierzchniowych, gruntowych, a także polepszenia stanu gleby przed zanieczyszczeniem ściekami z nieszczelnych szamb i niesprawnych systemów odbioru ścieków bytowo-gospodarczych. Wzrósł stopień skanalizowania aglomeracji, radykalnej zmianie uległa także efektywność pracy oczyszczalni ścieków w Maszewie.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową suszarni osadów ściekowych była najważniejszym i najdroższym zadaniem w ramach I etapu Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka”. Po zakończeniu inwestycji w październiku 2013 r., oczyszczalnia spełnia wymogi unijne w zakresie norm ochrony środowiska i jest w stanie przyjąć i oczyścić całą ilość ścieków z terenu swojej zlewni. Prace związane z rozbudową i przebudową oczyszczalni były strategicznym i najtrudniejszym przedsięwzięciem. Objęły modernizację całego ciągu technologicznego oczyszczania ścieków, czyli części mechanicznej, budowę nowego bloku biologicznego oraz rozbudowę części osadowej i gazowej.

Inwestycja „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. objęła również przebudowę i rozbudowę przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku wraz renowacją dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z ww. przepompownią. Podobnym przedsięwzięciem była budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku. Po modernizacji przepompownia stała się obiektem bezobsługowym. W ramach osobnego zadania wybudowano również podwójny rurociąg tłoczny do współpracy z przepompownią P5. Dzięki modernizacji, obie największe przepompownie przestały być źródłem uciążliwych odorów dla okolicznych osiedli mieszkaniowych.

Dla pełnego usprawnienia systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji Płocka niezbędne jest rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej, w przeważającej części centrum miasta. W związku z tym podjęto decyzje o wybudowaniu niemal 3 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W rezultacie kanalizacja deszczowa powstała w ul. Polnej, Kobylińskiego do skrzyżowania z ulicą Topolową oraz w ulicy Topolowej, Kazimierza Wielkiego i Nowowiejskiego do skrzyżowania z ulicą Okrzei. Działania te zapoczątkowały rozwiązanie problemu lokalnych podtopień ulic i piwnic budynków w rejonach objętych Projektem..

Obecnie Spółka kończy ostatnie zadanie, realizowane w ramach I etapu Projektu pn.: ,,Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody”, zlokalizowanej przy ulicy Górnej. Pompownia stanowi końcowy element stacji przed podaniem uzdatnionej wody do miejskiej sieci wodociągowej, zapewniając tym samym odpowiednie ciśnienie u wszystkich użytkowników systemu zaopatrzenia w wodę. Planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2015 r.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” stanowi kluczowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju infrastruktury ściekowej w mieście i ma na celu ochronę środowiska oraz zachowanie zasobów naturalnych. Wszystkie poczynione inwestycje mają wymierny wpływ na poziom życia mieszkańców. Z jednej strony zapewniają dostęp do wody pitnej o wymaganych parametrach jakościowych, z drugiej chronią środowisko, nie dopuszczając do zatruwania wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby. Zrealizowane zadania mają nie tylko realny wpływ na poprawę warunków sanitarnych, usprawnienie funkcjonowania infrastruktury czy realizację wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska, ale równie realnie wpłyną na podniesienie komfortu życia mieszkańców Płocka i okolic.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Planowany całkowity koszt I etapu Projektu wynosi 177 247 906,74 zł, w tym koszty kwalifikowane – 142 508 086,39 zł. Udział środków z Funduszu Spójności wyniesie nie więcej niż 82 708 843,18 zł.


Wodociągi Płockie finalizują II etap modernizacji systemu ściekowego w Płocku efektywnie wykorzystując unijne środki pozyskane w perspektywie 2007-2013

W ramach projektu został przebudowany system gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części miasta. Do przedsięwzięć, które realnie wpływają na jakość życia mieszkańców tej części miasta należy z pewnością  inwestycja, polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej w osiedlach Góry i Ciechomice. Prace budowlane na terenie tych osiedli były prowadzone od października 2013 do marca 2015. To szansa na podłączenie aż 1450 mieszkańców i to już w 2015 roku! Zachowanie tego terminu, tj. podłączenie określonych – w umowie o dofinansowanie dla Projektu – liczby osób do nowowybudowanej sieci do końca tego roku jest niezwykle istotne z punktu widzenia zobowiązań Polski względem Unii Europejskiej w zakresie odpowiedniego stopnia skanalizowania, a także jest bezwzględnym warunkiem prawidłowego rozliczenia się Wodociągów z otrzymanej na ten cel dotacji. Apelujemy do wszystkich mieszkańców osiedli Góry i Ciechomice, których posesje znajdują się w zasięgu nowowybudowanej kanalizacji o jak najszybsze przyłączanie się do niej!  Koszt wykonania przedsięwzięcia pochłonął środki w wysokości ponad 11 mln zł netto, z czego znaczna część pochodzi z Unii Europejskiej.
Dofinansowaniem unijnym objęte jest także kolejne niezwykle istotne zadanie, polegające na wykonaniu przerzutu ścieków pod dnem Wisły z lewobrzeżnej części miasta i ich doprowadzenie do zmodernizowanej z wykorzystaniem środków unijnych oczyszczalni ścieków w Maszewie. Zastosowano najnowocześniejsze rozwiązanie, polegające na przesyle ścieków sanitarnych (z czego ok. 800 m przebiega pod dnem Wisły) za pomocą podwójnego przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej o łącznej długości niemal 7 km. Realizacja powyższej  inwestycji pozwoliła na likwidację przestarzałych technologicznie oczyszczalni ścieków w Radziwiu i w Górach i wybudowanie w ich miejsce pompowni, które tłoczą ścieki pod dnem Wisły do oczyszczalni w Maszewie. Ścieki z pompowni w Górach tłoczone są do przepompowni w Radziwiu podwójnym kanałem, a stąd rurociągiem tłocznym ułożonym pod dnem Wisły na prawy brzeg, gdzie włączone są do komory w ul. Parowa. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 7 mln zł netto.
W celu maksymalizacji efektywnego wykorzystania środków unijnych w maju 2014 roku Wodociągi rozszerzyły podstawowy zakres projektu o nowe zadania. Jednym z nich jest odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisły.  Roboty budowlane realizowane były od grudnia 2014 do czerwca 2015. Nowy kolektor zrzutowy zastąpił eksploatowany od ponad 40 lat, wysłużony kanał ścieków oczyszczonych. Wartość inwestycji wyniósł niespełna 2 mln zł netto. Innym, nowym zadaniem jest budowa stacji odbioru i magazynowania odpadów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie. Do tej pory odpady magazynowane były na terenie otwartym, nie zadaszonym, co w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych skutkuje ich ponownym nawodnieniem. Budowa hali i wiaty magazynowej, która jest aktualnie prowadzona na terenie oczyszczalni, ma na celu ich właściwe zabezpieczenie. Prace budowlane będą prowadzone do sierpnia 2015., koszt wykonania nie przekroczy kwoty 3,7 mln zł.
W oparciu o dofinansowanie ze środków unijnych infrastruktura kanalizacyjna w Płocku znacznie się powiększyła, a co za tym idzie wzrosły współmiernie potrzeby sprzętowe do jej eksploatacji i konserwacji. W ramach projektu dokonano zatem koniecznych inwestycji, rozbudowując park samochodów specjalistycznych. W tym celu zakupiono 4 nowe sprzęty specjalistyczne za ponad 6,8 mln zł netto. Zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwi lepszą diagnostykę sieci oraz usprawni jej eksploatację, co z pewnością przyczyni się do jej bezawaryjnej pracy.
Z końcem 2015 roku zostaną sfinalizowane wszystkie przedsięwzięcia realizowane przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z udziałem unijnego wsparcia. Wykorzystanie środków unijnych, w łącznej szacowanej wysokości ponad 135,6 mln zł, w tym dla samego etapu II ponad 20,3 mln zł, zapewni długofalowe korzyści, które pozwolą na prowadzenie gospodarki ściekowej w aglomeracji Płocka zgodnie z wymaganiami dyrektyw unijnych.

DSC_3394

Ścieki z lewobrzeżnej części Płocka: osiedli Góry i Radziwie
popłynęły pod dnem Wisły do oczyszczalni w Maszewie!!!!!

Od początku kwietnia 2015 r. trwa rozruch dwóch przepompowni ścieków, które powstały w miejscach oczyszczalni w Górach i Radziwiu, w ramach zadania pn.: Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka, poprzez likwidację oczyszczalni Góry i Radziwie, budowę przepompowni ścieków na osiedlu Góry wraz z przewodem tłocznym oraz budowę przepompowni ścieków na osiedlu Radziwie wraz z przewodem tłocznym pod dnem Wisły zapewniającym odprowadzenie ścieków do oczyszczalni Maszewo.

Dzięki tej inwestycji zlikwidowano dwie oczyszczalnie, które były już przestarzałe technicznie i nie spełniały obowiązujących standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska. Kanałem tłocznym o długości ok. 7 km (z przepompowni Góry do przepompowni Radziwie stąd kanałem długości 850 m pod dnem Wisły do komory w ul. Parowej) ścieki w ilości 600 m3  na dobę  płyną do zmodernizowanej oczyszczalni w Maszewie. Obecnie trwa likwidacja istniejących oczyszczalni ścieków w Górach i Radziwiu oraz roboty związane z wykonaniem placów manewrowych.  Koszt zadania to kwota 7.290.000,00 PLN netto. Korzyści płynące z realizacji tego zadania dla środowiska naturalnego i lokalnej społeczności są znaczące:

 • Nowoczesna infrastruktura kanalizacyjna dająca możliwość nowych podłączeń;
 • Likwidacja uciążliwości (o zasięgu  lokalnym) towarzyszących eksploatacji  oczyszczalni ścieków w Górach i Radziwiu w zakresie odorowym,  wytwarzania odpadów oraz odprowadzania ścieków (czasami o podwyższonym ładunku zanieczyszczeń) do Wisły i rowu melioracyjnego;
 • Likwidacja potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wód rzeki Wisły.

Likwidacja oczyszczalni w GórachLikwidacja oczyszczalni w Górach

Do nowego systemu, poprzez  przepompownię w Górach, zostaną włączone ścieki z osiedli Góry i Ciechomice. W ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice” od 22.10.2013 do 31.03.2015. prowadzona była budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicach: Ciechomicka, Jeziorna, Janówek, Tęczowa, Ziołowa, Miętowa, Rumiankowa, Lawendowa, Herbaciana, Browarna, Chmielowa, Ciechomskiego, Semestralna, Pedagogiczna, Edukacyjna, Nauczycielska, Wakacyjna, Łącka, Góry,  Nowoosiedlowa,  Przyszkolna. Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wynosi około 18,5 km (w tym wykonano ponad 400 podłączeń do działek wraz z montażem studzienek rewizyjnych na terenie posesji) oraz zamontowano 11 przepompowni ścieków. Koszt inwestycji to kwota 11.095.055,92 PLN netto.  W ramach zadania, do końca 2015 r. zostanie  podłączonych do kanalizacji 1450 osób. Jest to jeden z warunków określonych w umowie o dofinansowanie zawartej na realizację obu w/w zadań z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 23 stycznia 2013 roku. Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gór i Ciechomic, których posesje znajdują się w zasięgu nowo wybudowanej kanalizacji do przyłączania się do niej. Znaczna część mieszkańców, którzy otrzymali od przedstawicieli Wodociągów informacje, może już odprowadzać ścieki, po uprzednim wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego. Sposób wykonania przyłącza oraz zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków zostały opisane w dostarczanej do wszystkich nieruchomości ulotce informacyjnej. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej z pozostałej części osiedla w ulicach: Jeziorna, część ulicy Janówek, Tęczowa oraz Ciechomicka od nr 146 i 93 do granic miasta będzie możliwe po uzbrojeniu wybudowanych przepompowni ścieków w energię elektryczną przez ENERGA OPERATOR S.A. Zgodnie z zobowiązaniem ENERGA, zasilanie energetyczne przepompowni wykonane zostanie do końca kwietnia 2015 r. O możliwości odprowadzenia ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej mieszkańcy zostaną powiadomieni przez przedstawiciela Spółki.


,,Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.01.2015 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo ,,AGAT” S.A., na kwotę 3.680.000,01 PLN netto dla zadania: ,,Budowa stacji odbioru i magazynowania odpadów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie”, realizowanego w ramach Projektu pn.: ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”. Roboty budowlane dla ww. zadania rozpoczęto 04.02.2015 roku. Do chwili obecnej zostały wykonane wykopy pod projektowane obiekty, a także stopy fundamentowe pod wiatę, pale fundamentowe pod śrubowy przenośnik osadu oraz sieć wody technologicznej (PE) DN 110. Trwają prace związane z wykonywaniem sieci kanalizacji deszczowej oraz podłoża pod posadzkę hali magazynowej. W najbliższym czasie planowane są roboty drogowe, żelbetowe dla hali magazynowej, wykonanie instalacji wody technologicznej w hali i wiacie, a także przebudowa przyłącza wodociągowego w okolicy projektowanej wagi samochodowej

14 kwietnia 2015

Budowa hali magazynowej


W dniu 22.12.2014 r. firma Molewski Sp. z o.o. rozpoczęła roboty budowlane dla zadania: ,,Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisły” realizowanego w ramach Projektu pn.: ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”

9 luty 2015Budowa komory K1 nad Wisłą

Istniejący kanał zrzutowy ścieków oczyszczonych o długości ok. 330 m jest w przeważającej części ułożony w skarpie Wiślanej. Rurociąg wykonany jest z rur żelbetowych oraz z rur stalowych. Nie był modernizowany od czasu jego wybudowania, tj. ok. 40 lat.

Konieczna jest zatem przebudowa kanału i studni, która zapewni jego prawidłowe funkcjonowanie i odprowadzanie oczyszczonych ścieków do Wisły. Pozwoli to w przyszłości uniknąć zagrożenia, jakim może być awaria kanału powstała na skutek zużycia przestarzałej konstrukcji i związane z tym ryzyko powstania utrudnień w pracy oczyszczalni obsługującej docelowo całą aglomerację Płocka.

Odbudowa kanału prowadzona jest metodą bezwykopową. Obecnie w ramach zadania trwają roboty budowlane w zakresie wykonywania komór żelbetowych K1 i K2. Wartość inwestycji to kwota 1.993.191,85 mln zł netto. Zakończenie prac przewidziane jest na II kwartał 2015 roku.

 


Wyniki konkursu plastycznego „Wspólnie z UE dbamy o czystość wody w naszej Wiśle”

W  ramach działań promocyjno-informacyjnych dotyczących Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na teranie Miasta Płocka, etap II”, na potrzeby produkcji kalendarzy na rok 2015, został ogłoszony konkurs plastyczny w szkołach podstawowych i gimnazjach w Płocku.
Celem konkursu było poszerzenie wśród dzieci i młodzieży znajomości tematu ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności tematu czystości wód, oczyszczania ścieków oraz poprawy jakości wód powierzchniowych.
Nagrody zostały wręczone w dniach 15-16 grudnia 2014 roku w:

1. Szkole Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku:
Lista zwycięzców:

 • Michał Iwanowicz, kl. V
 • Edyta Barankiewicz, kl. V
 • Krzysztof Antoszkiewicz, kl. VI

1

2. Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku:
Lista zwycięzców:

 • Olga Kawczyńska, kl. II A
 • Maciej Szkopek, kl. III B
 • Arkadiusz Bakierzyński, kl. II A
 • Mateusz Sugajski, kl. II A
 • Aleks Banach, kl. II

2

3. Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku:
Lista zwycięzców:

 • Przemysław Zieliński, kl. I C
 • Jakub Supiński, kl. I C

4. Gimnazjum nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku,
Lista zwycięzców:

 • Natalia Marciniak, kl. I A
 • Filip Dorian Drabik, kl. III D

5. Szkole Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
Lista wyróżnionych:

 • Michał Figiel V B
 • Patrycja Niedbała VI A

3

Zwycięzcom konkursu wręczono słuchawki nauszne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali kalendarze ze swoimi pracami oraz dyplomy uczestnictwa. Bardzo dziękujemy za udział w konkursie, wszystkie prace prezentowały wysoki poziom umiejętności autorów oraz ich pomysłowość!
Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem (KALENDARZ) zawierającym zwycięskie prace (zdjęcia kalendarza na każdy miesiąc) oraz prace pozostałych uczestników (ostatnia strona).

 


,,Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w ramach II etapu projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” realizują zadanie dotyczące modernizacji systemu gospodarki ściekowej w lewobrzeżnej części Płocka. W ramach tego zadania zostaną zlikwidowane oczyszczalnie w Górach i Radziwiu, a ścieki z tej części miasta tłoczone będą rurociągiem pod dnem Wisły do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Maszewie. Zaprojektowana trasa rurociągów tłocznych obejmuje ulice: Kutnowską, Kolejową, Zieloną, Szkutniczą, Teligi, Sołdka, Popłacińską, Parową oraz pod dnem Wisły i wzdłuż zalewu Sobótka. W okresie od czerwca do października 2014 roku ułożono 90% rurociągów tłocznych. Pozostały jeszcze do wykonania odcinki w ulicach Kolejowej i Zielonej. W listopadzie b.r. rozpoczęto montaż przepompowni ścieków w Radziwiu, wkrótce zostanie rozpoczęta także budowa przepompowni w Górach.

W pierwszym kwartale 2015 roku przestarzałe technologicznie oczyszczalnie, które nie spełniają obowiązujących przepisów dotyczących wprowadzania ścieków do wód zostaną zlikwidowane całkowicie, a ich miejsce zajmą nowo wybudowane przepompownie. Wówczas wszystkie ścieki z lewobrzeżnej części Płocka, transportowane pod dnem rzeki Wisły dwoma kanałami tłocznymi o długości ok. 7 km, zostaną skierowane do oczyszczalni ścieków w Maszewie.

03.11.14Prace montażowe przepompowni ścieków w Radziwiu


,,Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., w ramach II etapu projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”, od 2013 roku realizują zadanie polegające na  ,,Budowie kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry-Ciechomice”. Aktualnie trwają roboty budowlane w ul. Rumiankowej oraz prace związane z odtworzeniem nawierzchni w drogach gruntowych: Rumiankowa, Jeziorna, Semestralna. W pełni zostały odtworzone już wszystkie ulice asfaltowe: Góry, Ciechomicka, Łącka. Mieszkańcy posesji zlokalizowanych przy ul. Góry mogą już, jako pierwsi, podłączać się do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej z racji funkcjonowania w tym miejscu grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej. Pozostali mieszkańcy muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość, ponieważ oczekujemy na zasilenie przepompowni w energię elektryczną. Tak więc, część ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych będzie mogła popłynąć na przełomie listopada i grudnia, a kolejne po uruchomieniu przepompowni w pierwszym kwartale 2015 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej, mieszkańcy przylegających posesji są zobowiązani do podłączenia i odprowadzania ścieków do kanalizacji zbiorczej, która jest najefektywniejszą i najbardziej przyjazną środowisku metodą odprowadzania ścieków. Wybudowanie kanalizacji w Górach i Ciechomicach została dofinansowana ze środków unijnych, a jednym z warunków pozyskania dotacji była deklaracja podłączenia wszystkich mieszkańców tych osiedli do sieci kanalizacyjnej. Na wykazanie tego efektu „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. mają czas do końca 2015 r.

Apelujemy do Państwa o sukcesywne włączanie się do nowo wybudowanej kanalizacji. Każdy z Państwa musi wybudować na własny koszt jedynie odcinek sieci od studni zlokalizowanej na Państwa posesji do budynku mieszkalnego. W tej sprawie można liczyć na wyczerpującą informację i fachową pomoc naszych pracowników i służb technicznych.

05.11.14

Zakończenie prac odtworzeniowych w ul. Ciechomickiej


W ramach realizacji  I etapu projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”, zakończone zostały roboty budowlane związane z budową kolektorów deszczowych w ramach zadania polegającego na „Rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka”. Pozostałe prace, które są  wykonywane, związane są z odtworzeniem dróg. Od 3 listopda b.r. nastąpiła pełna przejezdność nowoodtworzonej ul. Topolowej.

Aktualnie trwają prace budowlane w ul. Nowowiejskiego na odcinku Okrzei-Łukasiewicza, co wymusiło zamknięcie tych ulic i może powodować utrudnienia w ruchu komunikacyjnym. Realizowane zadanie ma na celu rozwiązanie najpilniejszych w mieście niedoborów w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. W ramach zadania została wybudowana kanalizacja deszczowa o łącznej długości ponad 2,8 km, metodą bezwykopową oraz tradycyjną. Dodatkowo, w celu osiągnięcia efektu ekologicznego dla tej inwestycji, budowana jest jednocześnie oczyszczalnia wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy, realizację której finansuje Gmina Płock w kwocie ok. 18 mln zł.

25.10.14

Zakończenie prac odtworzeniowych w ul. Topolowej


PRZEWIERT POD DNEM WISŁY

,,Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że dla zadania pn.: ,,Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka” w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”,wykonano przewiert pod dnem Wisły o długości 837 m wraz z montażem rur osłonowych PE 2 x DN250 i 1 x DN125.Inwestycja polega na wykonaniu przerzutu ścieków pod dnem Wisły z lewobrzeżnej części miasta i ich doprowadzenie do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Maszewie. Zakres rzeczowy obejmuje likwidację oczyszczalni ścieków w Górach i Radziwiu, budowę w ich miejsce przepompowni ścieków oraz wykonanie podwójnego przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2 x 6977 m.b. z kablem światłowodowym. Prace budowlane rozpoczęto w maju 2014 roku i do chwili obecnej wykonano ok. 2 x 3560 m.b. kanalizacji sanitarnej tłocznej wzdłuż dróg dojazdowych do oczyszczalni ścieków (przyszłych przepompowni) w Górach i Radziwiu, wzdłuż zalewu Sobótka i w ulicach: Kutnowskiej, Sołdka i Teligi.

40912.18_et.XV-WCIĄGANIE

Montaż rurociągów osłonowych pod Wisłą

 

 

 

AKTUALNOŚCI

,,Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że w dniu 14.08.2014 roku zakończono roboty budowlane dla zadania pn.: „Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnejw ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”. Wartość zadania wyniosła 4 265 617,61 PLN netto. Zakres rzeczowy obejmował renowację dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych DN 500 o łącznej długości ok. 2550 m.b. Pierwszy etap zadania dotyczył renowacji rurociągu metodą bezwykopową od komory rozprężnej do wysokości przepompowni „Szpitalna”, zaś drugi etap obejmował budowę rurociągu metodą wykopu otwartego od przepompowni „Szpitalna” do przepompowni „Jasna”. Rurociągi te tłoczą ścieki między dwoma obiektami zmodernizowanymi w ramach I etapu Projektu tj. z głównej przepompowni ścieków w Płocku przy ul. Jasnej, obsługującej 90% terenu Aglomeracji Płocka, do oczyszczalni ścieków w Maszewie.

Budowa rurociągu tłocznego metodą rękawa w ul. Szpitalnej

 

KOLEJNE ROBOTY BUDOWLANE ROZPOCZĘTE

 

W ramach umowy o nr JRP/6/K/2013 na realizację zadania „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka, etap 2” w ramach rozszerzenia projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” w dniu 05.09.2013 r. odbyło się przekazanie placu budowy firmie „Pol-Aqua” S.A. Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 16.09.2013 r. Prace w technologii wykopu otwartego prowadzone są w ul. Polnej i planowane są do wiosny 2014 roku. Równocześnie prowadzone będą prace w technologii mikrotunelingu. Sukcesywnie budowane będą kolektory główne, komory oraz kanały boczne.

Budowa kanalizacji deszczowej DN1600 w ul. Polnej

Budowa kanalizacji deszczowej DN1600 w ul. Polnej

W ramach umowy o nr JRP/4/K/2013 na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry – Ciechomice” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II” od dnia 24.10.2013 r. Wykonawca, firma Skanska S.A, przystąpiła do prac związanych z budową kolektorów kanalizacji sanitarnej. Do końca 2013 r. wykonano większość prac w ulicy Przyszkolnej i Nowoosiedlowej. Obecnie prace trwają w ul. Łąckiej, Edukacyjnej i Pedagogicznej. W najbliższym czasie Wykonawca planuje rozpocząć prace w ul. Wakacyjnej, Nauczycielskiej i Semestralnej. Dotychczas wykonano ok. 920 m.b. sieci grawitacyjnej, oraz ok. 160 m.b. sieci tłocznej. Od marca 2014 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z odtworzeniem dróg po robotach kanalizacyjnych.
Harmonogram prac

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Góry

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Góry

W dniu 30.04.2013 r. podpisano umowę z firmą Molewski Sp. z o.o. na roboty budowlane dla  zadania pn. „ Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka, poprzez likwidację oczyszczalni Góry i Radziwie, budowę przepompowni ścieków na osiedlu Góry wraz z przewodem tłocznym oraz budowę przepompowni ścieków na osiedlu Radziwie wraz z przewodem tłocznym pod dnem Wisły zapewniającym odprowadzenie ścieków do oczyszczalni Maszewo” realizowanego w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.  Termin realizacji inwestycji – 21 miesięcy od podpisania umowy. Trwa realizacja zdania – etap projektowania.

 


KOLEJNA UMOWA O DOFINANSOWANIE – PODPISANA!

W dniu 23.01.2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Całkowity koszt projektu wynosi 54 909 967,26 zł (w tym koszty kwalifikowane 44 565 850, 61 zł). Umowę o dofinansowanie Projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano w dniu 23 stycznia 2013 r. Kwota dofinansowania wyniesie nie więcej niż 24 156 696,49 złotych.
W ramach Projektu, który realizowany będzie w latach 2013-2015 wykonane zostaną następujące zadania:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry-Ciechomice
 • Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka.
 • Zakup samochodu specjalnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.
Od lewej Wiceprezes Zarządu „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. - Andrzej Wiśniewski, Prezes Zarządu „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. - Marek Naworski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW - Krystian Szczepański, Prezydent Miasta Płocka - Andrzej Nowakowski, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka - Cezary Lewandowski

Od lewej Wiceprezes Zarządu „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. – Andrzej Wiśniewski, Prezes Zarządu „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. – Marek Naworski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW – Krystian Szczepański, Prezydent Miasta Płocka – Andrzej Nowakowski, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka – Cezary Lewandowski

 


 PODPISANY ANEKS NA ROZSZERZENIE PROJEKTU
„ UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA PŁOCKA, ETAP I”

31 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał aneks do umowy o dofinansowanie na rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Po rozszerzeniu poszczególne wartości dla Projektu przedstawiają się następująco:
• Wartość Projektu: 178 093 676,06 PLN
• Koszty kwalifikowane: 141 844 432,68 PLN
• Kwota dotacji: 74 113 006,85 PLN

W ramach rozszerzenia wykorzystano oszczędności powstałe w ramach realizacji I etapu Projektu w kwocie ok. 38 mln zł. Rozszerzenie zakresu robót dotyczy nowych zadań inwestycyjnych :
Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka, etap 2.