Ogólne informacje


„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.  zrealizowała Projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 15 grudnia 2014 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Inwestycja została zrealizowana do końca 2015 i pozwoliła na dostosowanie gospodarki ściekowej do wymogów unijnych. Projekt wpłynął na efektywne i sprawne funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego w mieście oraz właściwe oczyszczanie ścieków powstających w aglomeracji Płock.

Na pokrycie wkładu własnego w Projekcie, Spółka pozyskała środki z preferencyjnie oprocentowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 1.1.2 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 2) Współfinansowanie Projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.  Umowa o dofinansowanie w formie pożyczki została podpisana w dniu 10 września 2015 roku. Planowana spłata pożyczki nastąpi w latach 2016-2025.

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 63 368 993,17 zł, obejmował koszty kwalifikowane w kwocie 50 073 926,62 zł. Udział środków z Funduszu Spójności wyniósł 31 432 655,57 zł. W dniu 31.12.2015 r. zostały zakończone działania w zakresie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”. Okres trwałości ww. Projektu obowiązuje do 05.04.2021 r.