Zadania projektu


W ramach umowy o dofinansowanie wykonano już następujące zadania:

  1. W grudniu 2010 roku zakończono zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie”. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmował rozbudowę części biologicznej oczyszczalni, gwarantującej możliwość oczyszczenia całej ilości ścieków powstających na terenie miasta Płocka i w okolicznych gminach, w stopniu gwarantującym spełnianie dopuszczalnych norm jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Decyzją z dnia 30 stycznia 2012 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska anulował (zaliczył w poczet kosztów poniesionych na realizację inwestycji) kary, które były naliczane Spółce za lata 2002 – 2004 za odprowadzanie do rzeki Wisły ścieków z naruszeniem warunków pozwolenia wodno-prawnego, w wysokości 10 212 327,60 zł. Termin płatności kar był odraczany pod warunkiem zrealizowania przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie – etap I” i osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci redukcji azotu i fosforu ogólnego w ściekach odprowadzanych do Wisły zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach.
  2. W dniu 27.04.2012 roku zakończono roboty budowlane dotyczące zadania „Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P5”. Inwestycja polegała na budowie podwójnego rurociągu tłocznego na odcinku o długości ok. 1550 mb.
  3. W dniu 21.05.2012 roku zakończono również roboty budowlane związane z realizacją zadania: „Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku”. Zadanie polegało na rozbiórce istniejących obiektów (pompowni, trafostacji i agregatu prądotwórczego), budowie nowego budynku trafostacji z agregatem, 2 zbiorników czerpnych, 2 komór połączeniowych, 2 biofiltrów, komory zasuw, komory pomiarowej, komory rozdziału ścieków, budowie ogrodzenia, nawierzchni drogowej oraz części sieci rurociągów tłocznych, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznych.
  4. Z końcem maja 2012 roku zakończyła się również modernizacja największej przepompowni ścieków w Płocku. Zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej  w Płocku” polegało na modernizacji pompowni ścieków oraz budowie nowych obiektów takich jak: zbiornik czerpny, zbiornik retencyjny, komora przelewowa, stacja transformatorowa, budynek krat i piaskownik. Dokonano również hermetyzacji obiektów, zainstalowano biofiltr, co w znacznej mierze przyczyniło się do likwidacji uciążliwości odorowej dla okolicznych mieszkańców.
  5. W dniu 22.07.2013 roku zakończono roboty budowlane dotyczące zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, etap II”. Inwestycja polegała na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni w zakresie: gospodarki ściekowej (modernizacja obiektów w części mechanicznej i biologicznej); gospodarki osadowej (budowa suszarni osadu); gospodarki gazowej; automatyki i pomiarów.
  6. W październiku 2013 roku zakończono realizację zadania „III etap przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie – dostawa wraz z instalacją urządzeń dla suszarni osadu”. Inwestycja polegała na dostawie i montażu instalacji suszenia osadu. Głównym celem tej części projektu było wysuszenie przefermentowanych osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków.