Kalendarium


Lata 2014 - 2015
31.12.2015 r.
Zakończenie działań będących w zakresie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”, będącego kontynuacją poprzednich etapów, realizowanych w latach 2013-2015.  Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  Okres trwałości ww. projektu obowiązuje do 05.04.2021 r.
30.06.2015 r.
Podpisanie umowy nr JRP/7/K/2015 na ,,Dostawę wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody” w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III”.
11.06.2015 r.
Podpisanie umowy nr JRP/6/K/2015 na dostawę rur kielichowych oraz kształtek z żeliwa sferoidalnego dla zadania: „Modernizacja sieci wodociągowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Płocku” w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III”.
23.04.2015 r.
Podpisanie umowy nr JRP/4/K/2015 na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”.
23.04.2015 r.
Podpisanie umowy nr JRP/5/K/2015 na roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa kolektora ściekowego „F” metodą bezwykopową” dla rozszerzenia Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”.
07.04.2015 r.
Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie na rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”.
10.03.2015 r.
Podpisanie umowy nr JRP/3/K/2015 na prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”.
15.12.2014 r.
Podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-069/14-00 dla Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”.