Zadania rozszerzenia projektu


1. Przebudowa kolektora ściekowego „F” metodą bezwykopową.
Zakres zadania objął przebudowę kolektora ściekowego „F” metodą bezwykopową wraz z renowacją i wymianą studni.

2. Dostawa rur dla zadania: Modernizacja sieci wodociągowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody.
Zakres zadania objął przebudowę dwóch rurociągów DN600 (żeliwny i stalowy) położonych na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku. Wykonanie modernizacji rurociągu DN600 z żeliwa szarego, położonego od strony zachodniej, dotyczyło odcinka o długości ok. 312 mb, która została zrealizowana poprzez zastosowanie rury DN400 z żeliwa sferoidalnego. Natomiast modernizacja drugiego rurociągu DN600 ze stali, położonego od strony wschodniej, dotyczyła odcinka o długości ok. 456 mb i została zrealizowana z rur DN500 z żeliwa sferoidalnego łączonych kielichowo. Prace budowlane związane z przygotowaniem placu budowy i montażem rurociągów były wykonywane siłami własnymi Spółki.

3. Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody.
W działaniach eksploatacyjnych Spółki zastosowanie monitoringu oraz czyszczenie sieci z systemem recyklingu wody nabrało dużego znaczenia i przyczyniło się do poprawy warunków pracy całej sieci kanalizacyjnej. Zakup samochodu pozwolił skutecznie zapobiegać zakłóceniom w pracy sieci sanitarnej, a także zmniejszył ilość odpadów technologicznych powstających w przepompowni oraz na oczyszczalni ścieków w Maszewie.