Kalendarium


Lata 2007 - 2015
31.10.2015 r.
Zakończenie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Okres trwałości ww. projektu obowiązuje do 17.03.2021 r.
20.02.2015 r.
Podpisanie kontraktu nr JRP/2/K/2015 na roboty budowlane dla zadania: ,,Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody”, realizowanego w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I”.
08.07.2014 r.
Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie na rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
14.03.2014 r.
Podpisanie umowy nr JRP/2/K/2014 na roboty budowlane dla zadania: „Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej”.
13.01.2014 r.
Podpisanie umowy nr JRP/1/K/2014 na prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla rozszerzenia projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
04.09.2013 r.
Podpisanie umowy nr JRP/5/K/2013 na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na ternie Miasta Płocka, etap I”.
04.09.2013 r.
Podpisanie umowy nr JRP/6/K/2013 roboty budowlane dla zadania: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka (etap 2)”.
31.01.2013 r.
Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie na rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
20.11.2012 r.
Podpisanie umowy o dopłaty do ceny wykupu obligacji emitowanych w z związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą”Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
31.08.2012 r.
Podpisanie umowy nr JRP/1/K/2012 na roboty budowlane dla zadania: „ III etap przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie – dostawa wraz z instalacją urządzeń dla suszarni osadu.
30.07.2012 r.
Podpisanie umowy emisyjnej na finansowanie wkładu własnego dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
30.01.2012 r.
Decyzją z dnia 30 stycznia 2011 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony środowiska anulował (zaliczył w poczet kosztów poniesionych na realizację inwestycji ) kary, które były naliczane Spółce za lata 2002 – 2004 za odprowadzanie do rzeki Wisły ścieków z naruszeniem warunków pozwolenia wodno prawnego, w wysokości 10 212 327,60 zł. Termin płatności kar był odraczany pod warunkiem zrealizowania przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie – etap I” i osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci redukcji azotu i fosforu ogólnego w ściekach odprowadzanych do Wisły zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach.
02.06.2011 r.
Podpisanie umowy nr JRP/6/K/2011 na roboty budowlane dla zadania: „Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P5”.
29.04.2011 r.
Podpisanie umowy nr JRP/5/K/2011 na roboty budowlane dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku”.
28.04.2011 r.
Podpisanie umowy nr JRP/4/K/2011 na roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, etap II”.
06.04.2011 r.
Powołanie zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 8/RN/2011.
01.03.2011 r.
Powołanie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 7/RN/2011.
18.02.2011 r.
Podpisanie umowy nr JRP/2/K/2011 na roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku”.
14.02.2011 r.
Podpisanie umowy nr JRP/1/K/2011 na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na ternie Miasta Płocka, etap I”.
23.12.2010 r.
Uzyskanie przez Spółkę pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Maszewie wydanego decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego.
22.12.2010 r.
Zakończenie I etapu „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie” Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmował rozbudowę części biologicznej oczyszczalni, gwarantującej możliwość oczyszczenia całej ilości ścieków powstających na terenie miasta Płocka i w okolicznych gminach, w stopniu gwarantującym spełnianie dopuszczalnych norm jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Wartość robót budowlanych wyniósł 17 065 305,91 zł brutto.
25.08.2010 r.
Podpisanie umowy nr JRP/2/K/2010 na prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
22.07.2010 r.
Podpisanie w Ministerstwie środowiska potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
29.03.2010 r.
Podpisanie umowy o dofinansowanie dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
22.12.2009 r.
Podpisanie kontraktu nr JRP/3/K/2009 na usługę Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie – etap I” realizowanego w ramach projektu Funduszu Spójności pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
30.07.2008 r.
Podpisanie umowy nr JRP/3/Z/2008 na opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności wraz z aplikacją do Funduszu Spójności o dofinansowanie oraz uzyskaniem decyzji środowiskowych dla projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
29.08.2007 r.
Powołanie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 19/230/RN/2007.
12.02.2007 r.
Powołanie Jednostki Realizującej Projekt na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2/213/RN/2007.