Zadania rozszerzenia projektu


1. Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni w Maszewie do Wisły.
Zadanie polegało na przebudowie istniejącego kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni ścieków do Wisły. Istniejący kanał o długości ok. 240 m był w złym stanie technicznym i ze względu na duży spadek posiadał 13 komór przepadowych w konstrukcji żelbetowej. Zmiana w zagospodarowaniu terenu polegała na wykonaniu dwóch równolegle biegnących kanałów o średnicy DN 500 mm z polietylenu SDR11 o długości ok. 552,3 m łącznie, metodą przewiertu sterowanego (HDD). W celu połączenia projektowanego kanału z istniejącym, wybudowane zostały 3 komory żelbetowe wraz z kanałami o średnicy DN 800 mm o łącznej długości ok. 30 m, wykonane metodą tradycyjną wykopu otwartego. Po dokonaniu całkowitego wyłączenia z eksploatacji istniejącego kanału, konieczny był demontaż płyt stropowych 13 istniejących komór, zasypanie ich piaskiem oraz zamulenie odcinków kanału między nimi za pomocą pianobetonu.

2. Budowa stacji odbioru i magazynowania odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie.
W ramach zadania wykonane zostały następujące inwestycje:

  • Budowa hali magazynowej o powierzchni ok. 1500 m2, służącej do odbioru i magazynowania osadu ściekowego ze stacji odwadniania oraz suszarni osadu do czasu zgromadzenia partii transportowej osadu. Hala znajduje się w bliskim sąsiedztwie stacji odwadniania oraz suszarni osadu. Konstrukcja hali pozwala na zabezpieczenie osadu odwodnionego oraz wysuszonego przed ponownym uwodnieniem. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości osadu jest on ładowany na środki transportu i wywieziony do utylizacji.
  • Budowa wiaty magazynowej o powierzchni ok. 1200 m2, służącej do magazynowania odwodnionego piasku z piaskownika oraz odwodnionych i sprasowanych skratek do czasu zgromadzenia partii transportowej.
  • Dostawa i montaż wagi samochodowej o długości 18 m i nośności 60 T, przeznaczonej do ważenia środków transportu wywożących skratki, osady odwodnione oraz wysuszone ściekowe powstające na oczyszczalni ścieków w Maszewie.

Realizacja w/w zadania umożliwiła i usprawniła prowadzenie gospodarki osadowej i odpadowej na terenie oczyszczalni w sposób zgodny z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska oraz podniosła efektywność i bezpieczeństwo pracy obiektów wybudowanych w ramach dofinansowanego projektu.