Ogólne informacje


„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.  zrealizowała Projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Inwestycja była realizowana w latach 2013 – 2015 i pozwoliła na dostosowanie gospodarki ściekowej do wymogów unijnych oraz przyczyniła się do wypełnienia zobowiązań Polski wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.  Projekt wpłynął na efektywne i sprawne funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego w mieście oraz właściwe oczyszczanie ścieków powstających w aglomeracji Płock. Umowę o dofinansowanie Projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano w dniu 23 stycznia 2013 r.

Rozszerzenie projektu
28 maja 2014 roku „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, podpisały aneks do Umowy o dofinansowanie z dnia 23 stycznia 2013 roku na rozszerzenie zakresu rzeczowego realizowanego Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Rozszerzenie zakresu robót dotyczyło zadań inwestycyjnych:

  • Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisły,
  • Budowa stacji odbioru i magazynowania odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie,
  • Zakup ładowarki kołowej do załadunku odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie,
  • Zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji,
  • Zakup samochodu do inspekcji TV.

Na pokrycie wkładu własnego w Projekcie, Spółka pozyskała środki z preferencyjnie oprocentowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 1.1.2 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 2) Współfinansowanie Projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.  Umowa o dofinansowanie w formie pożyczki została podpisana w dniu 10 września 2015 roku. Planowana spłata pożyczki nastąpi w latach 2016-2025.

Całkowity koszt Projektu wyniósł 42 769 679,57 zł (w tym koszty kwalifikowane 34 881 358,62 zł). Kwota dofinansowania wyniosła 20 321 530,67 złotych.
W dniu 30.09.2015 r. zakończono Projekt pn.: „Uporządkowanie na terenie miasta Płocka, etap II”, a jego okres trwałości obowiązuje do 09.02.2021 r.