Kalendarium


Lata 2009 - 2015
30.09.2015 r.
Zakończenie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”, będącego kontynuacją Projektu, realizowanego w latach 2010-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Inwestycja została zrealizowana w latach 2013 – 2015. Okres trwałości ww. projektu obowiązuje do 09.02.2021 r.
05.01.2015 r.
Podpisanie kontraktu nr JRP/1/K/2015 na roboty budowlane dla zadania: ,,Budowa stacji odbioru i magazynowania odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie”, realizowanego w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”.
01.12.2014 r.
Podpisanie kontraktu nr JRP/7/K/2014 na roboty budowlane dla zadania: ,,Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisły” realizowanego w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”.
29.10.2014 r.
Podpisanie umowy nr JRP/6/K/2014 na dostawę wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody, w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”.
27.10.2014 r.
Podpisanie umowy nr JRP/5/K/2014 na dostawę ładowarki kołowej do załadunku odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie, w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II.
16.10.2014 r.
Podpisanie kontraktu nr JRP/4/K/2014 na usługę Inżyniera Kontraktu, dla rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I i II”.
01.10.2014 r.
Podpisanie umowy nr JRP/3/K/2014 na dostawę pojazdu specjalnego do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem, w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II.
28.05.2014 r.
Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie na rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.
30.09.2013 r.
Podpisanie umowy nr JRP/9/K/2013 na dostawę  samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji  dla projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”.
02.08.2013 r.
Podpisanie kontraktu nr JRP/4/K/2013 na roboty budowlane dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice”.
10.05.2013 r.
Podpisanie kontraktu nr JRP/2/K/2013 na usługę Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.
30.04.2013 r.
Podpisanie kontraktu nr JRP/3/K/2013 na roboty budowlane dla zadania: „Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka, poprzez likwidację oczyszczalni Góry i Radziwie, budowę przepompowni ścieków na osiedlu Radziwie wraz z przewodem tłocznym pod dnem rzeki Wisły zapewniającym odprowadzenie ścieków do oczyszczalni Maszewo”  realizowanego w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.
22.04.2013 r.
Podpisanie kontraktu nr JRP/1/K/2013 na prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.
23.01.2013 r.
Podpisanie umowy o dofinansowanie dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.
26.04.2012 r.
Powierzenie funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) na mocy Uchwały Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” nr 43/1478/Z/2012 oraz powierzenie funkcji Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) na mocy Uchwały Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” nr 44/1479/Z/2012
25.04.2012 r.
Powołanie w ramach Jednostki Realizującej Projekt – Jednostki Realizującej Projekt II do realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II” na mocy Uchwały Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” nr 41/1476/Z/2012
08.09.2009 r.
Podpisanie umowy nr JRP/6/Z/2009 na opracowanie kompletnego Studium Wykonalności wraz z aplikacją o dofinansowanie do Funduszu Spójności i uzyskaniem decyzji środowiskowych dla projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”