Cele i korzyści


Cele i korzyści wynikające z realizacji Projektu

  • Zapewnienie możliwości przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej mieszkańców osiedla Góry-Ciechomice poprzez wybudowanie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej.
  • Osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm odnoszących się do gospodarki ściekowej na obszarze gminy.
  • Zniwelowanie zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikającego z odprowadzania do Wisły ścieków  o parametrach niezgodnych z przepisami.
  • Polepszenie jakości wody w Wiśle.
  • Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby.
  • Podniesienie standardów sanitarnych mieszkańców lewobrzeżnej części Płocka.
  • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów.
  • Wzrost świadomości opinii publicznej w zakresie wykorzystania środków unijnych w projektach realizowanych przez POIŚ.
  • Wypełnienie zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.