Cele i korzyści


Cele i korzyści wynikające z realizacji Projektu

  • Eliminacja lokalnych podtopień ulic i piwnic posesji w rejonach objętych Projektem (Stare Miasto, osiedle Skarpa).
  • Zapewnienie możliwości przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej mieszkańców osiedli Borowiczki i Parcele.
  • Poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców Płocka.
  • Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych.
  • Poprawa stanu środowiska naturalnego czystości wód i gleby.
  • Osiągnięcie polskich i europejskich norm odnoszących się do gospodarki ściekowej na obszarze gminy.