Ogólne informacje


„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.  zrealizowała Projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Umowę o dofinansowanie Projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano w dniu 29.03.2010 r.

W ramach umowy wykonano następujące zadania:

  • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, etap I,
  • Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku,
  • Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku,
  • Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P5,
  • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, etap II,
  • III etap przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie –  dostawa wraz   z instalacją urządzeń dla suszarni osadu.

Rozszerzenie Projektu
31 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał aneks do umowy o dofinansowanie na rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Rozszerzenie zakresu robót dotyczyło nowych zadań inwestycyjnych:

  • Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej,
  • Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka, etap 2.

Kolejne rozszerzenie Projektu
8 lipca 2014 roku Zarząd Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał aneks do umowy o dofinansowanie na kolejne rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Rozszerzenie zakresu robót dotyczyło nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody w Płocku”.

Całkowity koszt Projektu wyniósł 176 882 010,71 zł (w tym koszty kwalifikowane – 142 349 846,30 zł). Zgodnie z umową o dofinansowanie udział środków z Funduszu Spójności wyniósł 82 617 003,63 zł. W dniu 31.10.2015 r. został zakończony Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”. Okres trwałości ww. Projektu obowiązuje do 17.06.2021 r.