Zadania rozszerzenia projektu


W ramach umowy o dofinansowanie wykonano następujące zadania:

1. W sierpniu 2014 roku zakończono zadanie pn.: „Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej”. Zadanie polegało na renowacji (metodą bezwykopową i tradycyjną) dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych DN 500 o łącznej długości ok. 2550 mb. Rurociągi te tłoczą ścieki między dwoma obiektami podlegającymi modernizacji w ramach I etapu Projektu tj. z głównej przepompowni ścieków w Płocku przy ul. Jasnej, obsługującej 90% terenu Aglomeracji Płocka, do oczyszczalni ścieków w Maszewie.

2. W maju 2015 roku zakończono realizację zadania: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka, etap 2”. Z powodu braku rozdzielczego systemu kanalizacji w obszarze osiedli śródmiejskich w Płocku (Stare Miasto, Kolegialna, Kochanowskiego, Tysiąclecia, Wyszogrodzka, częściowo osiedle Dobrzyńska) ścieki deszczowe (głównie z odwodnienia dróg i parkingów, dachów i powierzchni utwardzonych), spływały do kanalizacji ogólnospławnej i poprzez przepompownię przy ul. Jasnej tłoczone były do oczyszczalni ścieków w Maszewie. W trakcie występowania obfitych opadów, dochodziło do lokalnych podtopień ulic i piwnic domów. W takich przypadkach również przepompownia przy ul. Jasnej i oczyszczalnia w Maszewie zalewane były nadmierną ilością dopływających ścieków deszczowych, co stwarzało zakłócenia w prawidłowej pracy obu obiektów. Drugi etap rozdziału kanalizacji ogólnospławnej stanowił zakończenie systemu odbioru i oczyszczania ścieków deszczowych, a jego realizacja umożliwiła włączenie istniejących kanałów deszczowych w ulicy Kolegialnej i Kwiatka i pozwoliła na odwodnienie zlewni znacznej części Starego Miasta.

Inwestycja objęła swym zakresem budowę kanalizacji deszczowej na 2 odcinkach:

  • od ul. Polnej, Kobylińskiego do skrzyżowania z ul. Topolową:– kanał główny o średnicy 1600 mm wraz z podłączeniami o długości ok. 1,34 km,
  • w ul. Topolowej, Kazimierza Wielkiego i Nowowiejskiego: – kanał główny o średnicy 1400 mm wraz z podłączeniami o długości ok.1,14 km.

3. Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody w Płocku to kolejne zadanie zrealizowane przez Spółkę „Wodociągi Płockie”. Pompownia II stopnia znajduje sie na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Podolszyce”, zlokalizowanej przy ulicy Górnej w Płocku. Z technologicznego punktu widzenia, pompownia stanowi ostatni element stacji przed podaniem uzdatnionej wody do miejskiej sieci wodociągowej, zapewniając tym samym odpowiednie ciśnienie u wszystkich użytkowników systemu. Zakres modernizacji objął wymianę pomp o wysokiej sprawności wraz z falownikami. Pozwoliło to na utrzymanie stałego ciśnienia wody w sieci i optymalizację zużycia energii. W ramach zadania została zrealizowana m.in.: przebudowa niezbędnych instalacji wentylacyjnych i elektrycznych, elementów konstrukcyjnych wewnątrz obiektu oraz termomodernizacja budynku przepompowni. Wymiana starych rurociągów i armatury z napędami elektrycznymi oraz przepływomierzy elektromagnetycznych i przetworników ciśnienia, umożliwiła pełną kontrolę procesu. Powstał w pełni automatyczny, sterowany i monitorowany komputerowo system kontroli. Pompownia wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody w Płocku stanowi bardzo istotny element systemu wodno-ściekowego funkcjonującego na terenie gminy. Wykonanie opisanej modernizacji było niezbędne z punktu widzenia prawidłowej realizacji celów podstawowej działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, takich jak zapewnienie mieszkańcom miasta Płocka właściwych warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, zagwarantowanie ciągłości i niezbędnej ilości dostaw wody z uwzględnieniem wymagań jakościowych, ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.